OBCHODNÍ PODMÍNKY


1.Základní přehled
2.Uzavření kupní smlouvy
3.Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
4.Záruční podmínky
5.Reklamace zboží
6.Dopravné a způsob platby
7.Ochrana osobních údajů

1. Základní přehled

 • běžná dodací lhůta je 1-5 pracovních dní od obdržení objednávky,
 • zboží zasíláme na dobírku nebo po provedení platby bankovním převodem
 • k doručení zboží využíváme služeb České pošty  
 • osobní odběr, vracení výrobků a uplatňování reklamací na prodejně není možné
 • spotřebitel má právo bez uvedení důvodu vrátit NEPOUŽITÉ zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí a obdržet zpět celou zaplacenou částku včetně poštovného. Vrácení zboží musí být oznámeno na email info@piktogramy-reklamni-predmety.cz  Zboží musí být zasláno zpět nepoškozené, v originálním balení a kopií faktury na adresu: Jana Krátká - StudioJaro, Na Křtaltě 3, 78901 Zábřeh.
 • při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník poštovné za zaslání zboží prodávajícímu
 • případnou reklamaci oznamte na emailovou adresu info@piktogramy-reklamni-predmety.cz, výrobek nikam nezasílejte. Náš pracovník Vás následně emailem nebo telefonicky bude informovat, jak dále postupovat. Při uznané reklamaci může zákazník požadovat úhradu poštovného za zaslání reklamovaného výrobku zpět prodávajícímu.
 • reklamace se řídí dle ustanovení Občanského zákoníku platného od 1.1.2014
 • odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami www.piktogramy-reklamni-predmety.cza dává souhlas k tomu, aby až do písemného odvolání tohoto souhlasu byly osobní údaje kupujícího zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro marketingové účely www.piktogramy-reklamni-predmety.cz.
 
 

2.    Uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1.1.2014. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.
 • Nabídka zboží v rámci internetového obchodu  www.piktogramy-reklamni-predmety.czje prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Jana Krátká - StudioJaro, Na Křtaltě 3, 78901 Zábřeh, 78701 , IČ:60973536, zapsané v živnostenském rejstříku. Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.
 • Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu nejdéle do 17 hod. následujícího pracovního dne od obdržení objednávky. Takto definovaný okamžik uzavření smlouvy je shodný pro smluvní stranu, která je i není spotřebitelem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 
3.    Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění od 1.1.2014 právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních (ne pracovních) dní od převzetí zboží.
 • Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu (nebo dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.
 • Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího.
 • Prodávající vrátí spotřebiteli na bankovní účet celou zaplacenou částku včetně poštovného za těchto podmínek:
 • spotřebitel oznámí odstoupení od smlouvy na email prodávajícího info@piktogramy-reklamni-predmety.cz
 • spotřebitel odešle zásilku prodávajícímu do 14-ti kalendářních dnů po obdržení zboží na adresu: Jana Krátká - StudioJaro, Na Křtaltě 3, 78901 Zábřeh
 • zboží bude vráceno kompletní, neporušené a nepoužité
 • zásilka bude obsahovat kopii nebo originál faktury
 • zpět bude zboží zasláno jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit zákazník.
 
4.    Záruční podmínky
 
 • Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více)nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 

5.    Reklamace zboží

 

 • Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 • Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.
 • v případě reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
 

Postup uplatnění reklamace:

 • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: info@piktogramy-reklamni-predmety.cz a následně odeslat zásilku s kopií faktury o zboží na adresu Jana Krátká - StudioJaro, Na Křtaltě 3, 78901 Zábřeh
 • v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit
 • prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)
 

6.    Dodací lhůta, způsob platby a dopravné

 • Prodávající zasílá zboží kupujícímu do 2-5 pracovních dnů od potvrzené objednávky. Zboží je zasíláno prostřednictvím doručovací služby České pošty. Balné a poštovné je kupujícímu účtováno podle zvolených služeb (dobírka, převodem), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.
 

7.    Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží.
 • Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.
 • Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Uzavřením kupním smlouvy se Obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021.